BOKSLUTKOMMUNIKÉ Q4 2022/2023

VD-KOMMENTAR

Det är med stor stolthet jag ser tillbaka på ett väldigt starkt år för Addtech med hög tillväxt och lönsamhet i samtliga affärsområden. Verksamhetsåret har präglats av en fortsatt stark efterfrågan på hållbara tekniklösningar men också av utmaningar i form av ökat inflationstryck, störningar i leverantörskedjan och en generell osäkerhet kopplat till vår omvärld. Våra starka positioner i utvalda nischer, i kombination med stort engagemang och fantastiska prestationer ute i våra bolag, har skapat en rekordhög organisk omsättningstillväxt på 17 procent med en stärkt EBITA-marginal på 13,6 procent (12,8). Vår väl beprövade affärsmodell med fokus på entreprenörskap har återigen visat på styrka.

FJÄRDE KVARTALET 

Verksamhetsåret avslutades med ett mycket starkt fjärde kvartal med solida bidrag från samtliga affärsområden. Hög kundaktivitet i kombination med övergripande god leveranskapacitet resulterade i en omsättningsökning på 34 procent varav 21 procent var organisk. Trots den höga faktureringen i kvartalet är vår orderbok fortsatt välfylld och av hög kvalitet. Genom god kostnadskontroll och en aktiv leverantörs- och kunddialog har våra bolag kunnat hantera fortsatt inflationstryck och vi kan rapportera en stärkt marginal på totalt 14,4 procent och en EBITA-tillväxt på 47 procent.

HELÅRET

Kombinationen av hög kundaktivitet med bra utväxling på den organiska tillväxten samt tio noga utvalda förvärv har resulterat i en total omsättningsökning på 33 procent och en EBITA-tillväxt på mycket starka 41 procent.

Affärsklimatet har under året varit väldigt gynnsamt i de flesta av våra viktigaste kundsegment och geografier. Försäljningen av insatskomponenter och lösningar till tillverkningsföretag inom specialfordon, elektronik samt medicinsk- och mekanisk industri har haft en mycket god utveckling. De stora infrastruktursatsningarna för att möta de ökade energibehoven genererade fortsatt god efterfrågan för våra bolag verksamma inom utbyggnad av stam- och regionnät, medan efterfrågan inom vindkraft har varit något svagare. Efterfrågan av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder har varit mycket god och efterfrågan på lösningar till försvars-, järnvägs- och marinindustrin har ökat sekventiellt under året. Det har varit ett mycket bra affärsläge inom processindustrin generellt medan investeringsviljan i större projekt inom sågverksindustrin mattats av under året.

Geografiskt har samtliga nordiska marknader haft mycket bra affärsläge under året, där Norge haft starkast utveckling. Våra största marknader utanför Norden - DACH, UK och Benelux - hade mycket gynnsam utveckling. Koncernens internationella närvaro har totalt sett ökat och andelen uppgår nu till 36 procent av koncernens försäljning.

På helåret var kassaflödet från den löpande verksamheten väsentligt bättre än föregående år, 1 911 MSEK (1 121), tack vare hög resultattillväxt, god rörelsemarginal samt åtgärder för ett effektivare rörelsekapital. Vårt långsiktiga finansiella mål, R/RK, låg kvar på en hög nivå om 66 procent.

FÖRVÄRV

Förvärvsaktiviteten fortsätter enligt plan och under året har totalt tio förvärv genomförts, följt av ytterligare fyra efter periodens slut. Totalt har dessa 14 förvärv adderat cirka 1 200 MSEK till omsättningen och vi har välkomnat 382 nya medarbetare till koncernen. Helt i linje med vår strategi ökar andelen förvärv utanför Norden samt förvärv av bolag med högt värdeskapande och en tydlig hållbarhetsprofil. Oavsett i vilken geografi förvärvet genomförs är strategisk och kulturell matchning alltid i fokus. Förutom att vara en högpresterare i en teknisk nisch, som stärker vår befintliga verksamhet, måste bolaget även passa kulturellt eftersom det är en avgörande faktor i vårt decentraliserade ansvar. Det skapar dessutom förutsättningar för olika former av samarbeten i de nätverk som våra affärsenheter utgör.

Det är vår starka kultur med fokus på entreprenörskap och nätverkande som fortsätter attrahera många privatägda bolag att bli en del av Addtech. Vår relationsbaserade förvärvsprocess med en attraktiv och välfylld pipeline i kombination med en stark balansräkning gör att vi ser goda möjligheter att bibehålla en god förvärvstakt även framgent.

 

UTBLICK 

Vi går in i det nya verksamhetsåret med välfyllda orderböcker av hög kvalitet. Vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på en generell avmattning i efterfrågan men möter samtidigt tuffa jämförelsetal. Utsikterna för de närmaste kvartalen är fortsatt goda med en stark tilltro till motståndskraften i våra strategiska positioner med tydliga drivkrafter kopplade till den gröna teknikomställningen.

Samtidigt är osäkerheten i vår omvärld oförändrat hög och vi är självklart ödmjuka inför hur detta kommer påverka marknadsförutsättningarna framgent. Jag är dock fast övertygad om att vår decentraliserade affärsmodell, med en god diversifiering och entreprenöriella och flexibla bolag, kommer fortsätta skapa förutsättningar för att hantera utmaningar men också möjligheter för att fånga framtida potential.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla skickliga och engagerade medarbetare. Nu ser jag fram emot ett nytt verksamhetsår med fortsatt långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.